Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Just4Safety, gevestigd aan de Lingewei 41, 4004 LK te Tiel, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 68582072 en alle

aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede haar rechtsopvolgers of bijzondere titel.

 

 1. Definities

  In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden” wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

   

  Just4Safety                                         Just4Safety V.O.F. en alle aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede haar rechtsopvolgers of bijzondere titel, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 68582072;

   

  Opdrachtgever                                   De partij(en) die met Just4Safety een overeenkomst 

  is / zijn aangegaan tot het verrichten van een dienst, opdracht 

  en/of product, of met wie Just4safety in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. De partij(en) kan zowel handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep alsmede niet handelen in uitoefening van een bedrijf of beroep;            

   

  Overeenkomst                                   Iedere vorm van overeenkomst gesloten tussen 

                                                             Just4Safety en de opdrachtgever, elke wijziging daarvan 

                                                             of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen 

                                                             ter voorbereiding en ter uitvoering van die 

                                                             overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel 

                                                             uitmaken;

   

  Diensten en/of dienstverlening         Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Just4Safety voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst; 

   

  Opdracht                                            De overeenkomst van opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook;

   

  Product                                              Alle zaken, waaronder begrepen documentatie,

  tekeningen, (test)apparatuur, materialen en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Just4safety, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

   

   

  Prijs en/of tarief                                 De financiële vergoeding die voor uitvoering van de 

                                                             opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen;

   

  Evenement                                         Een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die

  door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren, waarvoor de betrokken gemeente op grond van de APV een

  evenementenvergunning heeft verleend;

   

  Medische hulpverlening                    Medische diensten door personeel van Just4Safety

  dat is gestationeerd in of bij een evenement;

   

  Personeel                                           Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij 

                                                             Just4Safety, die door Just4Safety worden

  ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen 

  werkzaamheden;                               

   

 2. Toepasselijkheid
  • 2.1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Just4Safety en een opdrachtgever waarbij Just4Safety goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, aanbiedingen en acceptaties daaronder begrepen, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
  • 2.2.Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Just4Safety, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
  • 2.3.Eventuele (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op tussen partijen gesloten overeenkomsten.
  • 2.4.De opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechtsverhouding met Just4Safety.
  • 2.5.Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Just4Safety en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen. 
  • 2.6.Afwijkingen van de overeenkomst en/of voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Just4Safety worden aanvaard en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

    

    

    

    

 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
  • 3.1.De door Just4safety uitgebrachte offertes zijn voor zowel Just4Safety als opdrachtgever geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de opdrachtgever. 
  • 3.2.De door Just4Safety verstrekte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Just4Safety is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen worden bevestigd, in welke vorm dan ook, tenzij anders aangegeven.
  • 3.3.Just4Safety kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  • 3.4.Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Just4Safety daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan zonder deze afwijkende onderdelen tot stand, tenzij Just4Safety anders aangeeft.
  • 3.5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Just4Safety niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • 3.6.Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of nabestellingen.
  • 3.7.De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
   1. het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, of
   2. het schriftelijk bevestigen door Just4Safety van een opdracht, of
   3. het aanvaarden van een aanbieding/offerte door de opdrachtgever, of
   4. de feitelijke aanvang van diensten en/of dienstverlening en/of werkzaamheden door Just4Safety.

    

 4. Duur overeenkomst

  Een overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden aangegaan.

   

 5. Uitvoeringstermijn
  • 5.1.De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Just4Safety en opdrachtgever overeengekomen termijn.
  • 5.2.Indien Just4Safety gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan Just4Safety heeft verstrekt.

    

 6. Garanties
  • 6.1.Just4Safety garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
  • 6.2.De in deze voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
  • 6.3.De garantie geldt voor een periode van 1 maand, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 
  • 6.4.Indien de verrichte dienst niet voldoet aan de garantie, zal Just4Safety, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
  • 6.5.Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de opdrachtgever.
  • 6.6.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Just4Safety in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
  • 6.7.De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Just4Safety geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen.
  • 6.8.Klachten over door Just4Safety geleverde dienstverlening, worden door Just4Safety slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever direct na ontdekking en binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgeeft aan Just4Safety.

   

 7. Ontbinding en opschorting overeenkomst
  • 7.1.Just4Safety is bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen: 
   • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Just4Safety omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen; 
   • indien Just4Safety de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende is;
   • indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden niet stipt nakomt.
  • 7.2.In de genoemde gevallen is Just4Safety tevens bevoegd de verdere uitvoering harerzijds van de overeenkomst op te schorten. Zowel bij ontbinding als bij opschorting ontstaat voor de opdrachtgever geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of vergoeding van eventuele andere reeds verrichte tegenprestaties.
  • 7.3.In de artikel 7.1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van Just4Safety op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.
  • 7.4.Zowel Just4Safety als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd/geannuleerd door opdrachtgever zonder inachtneming van de genoemde opzegtermijn brengt Just4Safety de volgende annuleringskosten in rekening:
   • annulering binnen 1 week voor aanvang: 100% van het totaalbedrag;
   • annulering binnen 2 weken voor aanvang: 50% van het totaalbedrag;
   • annulering binnen 4 weken voor aanvang: 25% van het totaalbedrag;
   • exclusief de kosten voor eventuele bestelde producten, materialen en lesboeken.
  • 7.5.Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is Just4safety bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding.  
  • 7.6.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Just4Safety, zal Just4Safety in overleg met opdrachtgever des verzocht zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  • 7.7.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Just4Safety extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij opdrachtgever in rekening gebracht.
  • 7.8.Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

    

 8. Wijziging overeenkomst
  • 8.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Just4Safety de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
  • 8.2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Just4Safety zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  • 8.3.Indien een vaste prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Just4Safety daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Just4Safety proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
  • 8.4.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Just4Safety zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

    

 9. Overmacht
  • 9.1.Just4Safety is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is voorzien en die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd.
  • 9.2.Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Just4Safety geen invloed kan uitoefenen en waardoor Just4Safety niet in staat is de verplichtingen na te komen.

  Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, 

  uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende 

  onheilen, terrorisme, kwaadwillige besmetting, mobilisatie, oorlog, verkeers-

  belemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere 

  overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen, 

  producten of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke 

  omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten 

  gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Just4Safety in redelijkheid 

  niet van de opdrachtgever mag worden verlangd.

  • 9.3.Indien Just4Safety zich beroept op overmacht heeft opdrachtgever pas na drie maanden het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de overmacht redelijkerwijs van tijdelijke aard moet worden geacht, heeft opdrachtgever niet de bevoegdheid de overeenkomst als beëindigt te beschouwen.
  • 9.4.Voor zover Just4Safety ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Just4Safety gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren en opdrachtgever is gehouden tot betaling daarvan.
  • 9.5.Wanneer de overmacht situatie langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

   

 10. Aansprakelijkheid
  • 10.1.Indien Just4Safety aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 

             beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  • 10.2.Just4Safety is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien 

   Just4Safety is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste 

   en/of onvolledige gegevens.

  • 10.3.Just4Safety is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – 

             door opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van Just4Safety bij 

                          de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen 

                          gesloten overeenkomst. Just4Safety is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en 

                          gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en 

                          gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct 

                          of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is 

                          Just4Safety nimmer aansprakelijk.

  • 10.4.Just4Safety is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering 

             van de diensten en/of dienstverlening onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is

   van door de omstandigheden vereiste spoed. De regels van zaakwaarneming 

   (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.

  • 10.5.Just4Safety is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid 

             van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.

  • 10.6.Just4Safety is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden 

             die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen 

             en/of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, 

             problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, 

             (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, 

             programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste of mobiele

             lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

  • 10.7.De aansprakelijkheid van Just4Safety is in ieder geval beperkt tot de 

             factuurwaarde van de opdracht van Just4Safety en voorts tot maximaal het 

             bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Just4Safety wordt 

             uitgekeerd. 

  • 10.8.Het personeel van Just4Safety kan zich jegens opdrachtgever beroepen op alle

   aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de 

   overeenkomst partij.

  • 10.9.Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  • 10.10.De opdrachtgever dient de schade waarvoor Just4Safety aansprakelijk kan 

             worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 

             werkdagen na het ontstaan van de schade aan Just4Safety te melden, een en 

             ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

    

 11. Vrijwaring
  • 11.1.De opdrachtgever vrijwaart Just4Safety voor eventuele aanspraken van 

             derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden 

             en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

  • 11.2.Opdrachtgever vrijwaart Just4Safety voor aanspraken van derden jegens 

             Just4Safety ter zake van verlies van of schade aan producten, materialen en 

             zaken waarvoor Just4Safety diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever 

   Just4Safety van vorderingen van personeel tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van diensten ten behoeve van opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Just4Safety.

  • 11.3.Indien Just4Safety uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, 

             dan is de opdrachtgever gehouden Just4Safety zowel buiten als in rechte bij 

             te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Just4Safety en derden komen 

             verder voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

   

 12. Prijzen en betaling
  • 12.1.Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes, trainingen en webshop 

             zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege 

             worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Just4Safety zal 

             deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Just4Safety is gerechtigd van 

             overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale 

             lasten aan opdrachtgever door te berekenen.

  • 12.2.Alle aan Just4Safety door toeleveranciers in rekening gebrachte 

             prijsverhogingen worden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, aan 

             opdrachtgever doorberekend.

  • 12.3.Alle facturen zullen door opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de 

             op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke 

             condities zal opdrachtgever de gehele som binnen 14 dagen na factuurdatum 

             voldoen door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel aan 

   Just4Safety. Betaling geschiedt voor het overige zonder aftrek, schuldvergelijking, verrekening of opschorting, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 

  • 12.4.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere 

             ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de opdrachtgever de 

             wettelijke rente, in de zin van artikel 119a, Boek 6, Burgerlijk Wetboek, 

             verschuldigd over het nog openstaande (gedeelte van) factuurbedrag, waarbij 

             een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Indien 

   opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle incasso- en gerechtskosten, kosten raadsman, kosten berekend door externe deskundigen, etc. en naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

  • 12.5.Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, 

             kan Just4Safety nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de 

             uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

  • 12.6.Just4Safety heeft te allen tijde het recht het bestelde dienst en/of product 

             niet te leveren wanneer blijkt dat het vermelde bedrag niet juist is.

  • 12.7.Indien Just4Safety bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs en/of 

             tarief overeenkomt, dan is Just4Safety gerechtigd tot verhoging van deze prijs 

             en/of tarief, ook wanneer de prijs en/of tarief oorspronkelijk niet onder 

             voorbehoud is gegeven.

  • 12.8.Indien Just4Safety het voornemen heeft de prijs en/of tarief te wijzigen, stelt 

             zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Just4Safety zal 

             daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan 

             vermelden.

    

 13. Eigendomsvoorbehoud
  • 13.1.Alle door Just4Safety geleverde zaken blijven eigendom van Just4Safety totdat 

             alle bedragen die opdrachtgever ter zake verschuldigd is, alsmede de 

             bedragen bedoeld in artikel 12.4, zijn voldaan en de opdrachtgever alle 

             navolgende verplichtingen uit alle met Just4Safety gesloten overeenkomsten

   is nagekomen.

  • 13.2.De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud 

             vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  • 13.3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

             zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is 

             opdrachtgever verplicht Just4Safety daarvan onverwijld op de hoogte te 

             stellen.

  • 13.4.De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

             zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en 

             waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 

             eerste verzoek ter inzage te geven.

  • 13.5.Door Just4Safety geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel 

             bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader 

             van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als 

             betaalmiddel worden gebruikt.

  • 13.6.Voor het geval dat Just4Safety zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten 

             wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke 

             toestemming aan Just4Safety of door deze aan te wijzen derden om al die 

             plaatsen te betreden waar de eigendommen van Just4Safety zich bevinden en

   die zaken mede terug te nemen.

    

 14. Intellectueel eigendom
  • 14.1.Just4Safety behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

             toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 

             regelgeving.

  • 14.2.Just4Safety behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de 

             werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, 

             voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt 

             gebracht.

  • 14.3.Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, 

   afbeeldingen, tekeningen, ideeën en alle intellectuele eigendomsrechten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven uitsluitend bij Just4Safety berusten.

  • 14.4.Just4Safety behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden, waarbij 

   verwezen wordt naar artikel 10.3 in deze algemene voorwaarden, terug te vorderen.

   

 15. Leveringstermijn en verzending producten
  • 15.1.Alle producten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling 

             aangeboden bij TNT dan wel een andere vervoerder.

  • 15.2.Mocht om een of andere reden het aanbieden van de producten bij TNT of 

             andere vervoerder binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan neemt 

   Just4Safety per mail of telefonisch contact op met opdrachtgever.

  • 15.3.Producten zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een 

             product (tijdelijk) niet op voorraad of leverbaar is, dan wordt opdrachtgever

   hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

  • 15.4.Just4Safety is in geen enkel geval aansprakelijk voor overschrijding van de 

             aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door TNT post en/of de 

             andere vervoerder.

  • 15.5.Alle door Just4Safety genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten 

             vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de 

             overeenkomst aan Just4Safety bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in

   acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde 

   (leverings)termijn brengt Just4Safety niet in verzuim. Just4safety is niet 

   gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Just4safety en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

  • 15.6.Voor verzending van de producten brengt Just4Safety portokosten in 

             rekening. De verzendkosten (binnen Nederland) zijn beschreven op de 

             website.

  • 15.7.Bij de opdrachtgever rust de verplichting om geleverde producten direct na 

             ontvangst te controleren. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen 10 

             werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij Just4safety. Niet 

             tijdige melding ontslaat Just4safety van verplichtingen tot herstel c.q. 

             vervanging. 

  • 15.8.Opdrachtgever heeft tot 7 dagen de tijd om het product (op eigen kosten) 

             retour te zenden aan Just4safety bij niet tevredenheid. Opdrachtgever neemt 

             na ontvangst van product contact op met Just4safety via het e-mailadres:

   verkoop@just4safety.nl

  • 15.9.Klachten over door Just4Safety geleverde producten en het functioneren of 

             onvolkomenheden van geleverde producen welke eerst tijdens het gebruik 

             naar vorenkomen, worden door Just4Safety slecht in behandeling genomen 

             indien de opdrachtgever hiervan direct na ontdekking c.q. nadat hij de 

             onvolkomenheden had behoren te ontdekken, kennis geeft aan Just4Safety

    

 16. Geheimhouding
  • 16.1.Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming 

                    van Just4Safety over te gaan tot publicatie of bekendmaking van resultaten 

                    die voortvloeien uit deze overeenkomst.

  • 16.2.Zowel Just4Safety als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de 

             looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te 

             betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming 

             waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze 

             vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van 

             de werknemers, cliënten, patiënten, opdrachtgevers en andere relaties 

             waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

  • 16.3.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,

   Just4Safety gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de 

   bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 

   Just4Safety zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Just4Safety niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  • 16.4.Voor wat betreft het integriteitsbeleid conformeert Just4Safety zich aan de 

             Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

  • 16.5.Just4Safety is, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd zonder 

             voorafgaande toestemming om de verkregen resultaten en/of producten aan 

             te wenden voor statische of vergelijkende doelen, op voorwaarde dat die 

             uitkomsten niet te herleiden zijn tot opdrachtgever.

    

 17. Privacy
  • 17.1.De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Just4Safety verstrekt en 

             Just4Safety verzamelt, zal Just4Safety zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

  • 17.2.Just4Safety mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en 

             alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het 

             afhandelen van een klacht.

  • 17.3.Het is Just4Safety niet toegestaan om de persoonsgegevens van de 

             opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere 

             wijze openbaar te maken.

  • 17.4.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,

   Just4Safety gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de 

   bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 

   Just4Safety zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de 

   bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 

   Just4Safety niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de

   wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van 

   enige schade, hierdoor ontstaan.

  • 17.5.De Opdrachtgever gaat akkoord dat Just4Safety de opdrachtgever voor

              statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de 

             opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de 

             opdrachtgever dit kenbaar maken.

  • 17.6.Just4Safety behoudt zich het recht voor de (registratie-)gegevens van 

             patiënten en omstandigheden tijdens werkzaamheden geanonimiseerd te 

             gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

    

 18. Acceptatie

  Alle opdrachtgevers en/of gebruikers van de website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hier beschreven voorwaarden. 

   

 19. Wijziging voorwaarden en toepasselijke versie
  • 19.1.De artikelhoofden in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te 

             bevorderen en hebben geen betekenis voor het bepalen van inhoud en 

                          strekking van de voorwaarden.

  • 19.2.Just4Safety is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden 

   tussentijds te wijzigen. Wijziging wordt o.a. via de website van Just4Safety kenbaar gemaakt.

  • 19.3.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de 

             voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 

             overeenkomst.

  • 19.4.Bij eventuele geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de 

             Nederlandse tekst beslissend.

   

 20. Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechter van de rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst kennis te nemen.